67
page-template-default,page,page-id-67,stockholm-core-2.2.8,select-theme-ver-8.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
Title Image

Administratius d’administració general

390 places. Oposicions previstes pel segon semestre de 2018.

Informació sobre les Oposicions a Administratius

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
pendent de convocatòria finals 2019 principis 2020 390-435

Requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.

Acreditar un nivell acadèmic de BATXILLERAT o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial, a principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir a un tutor en format virtual durant un període de 12 mesos amb compromís de resposta 48 h i assistir a una sessió presencial mensual concertada.

Preu

1r pagament de 400€ i 11 mensualitats de 95€
o bé
1.225€ al comptat

 

Quotes mensuals posteriors: 75 €

 

El preu inclou:

  • temari en paper
  • accés a la plataforma
  • tutories virtuals
  • 1 tutoria presencial al mes

Les quotes posteriors no inclouen les tutories presencials però es fan sessions de simulacre d’exàmens, xerrades tècniques i classes conjuntes.

Consulta preu, formes de pagament i facilitats
de finançament a la secretaria del centre

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure)/ 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més tres de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GRI/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008) següent: temes 9 a 14 de l’epígraf 2, Administració pública. El dret administratiu; temes 15 i 17 de l’epígraf 3, Gestió de recursos humans; temes 21 i 23 a 26 de l’epígraf 4, Gestió economicofinancera, i temes 27 a 31 de l’epígraf 5, Organització del treball.

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GAP/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008).

 

Tercer exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

 

SEGONA PROVA. PROVA D’OFIMÀTICA PRÀCTICA

Consta de tres exercicis

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 

Primer exercici

Document administratiu

Segon exercici

Processament de textos

Tercer exercici

Full de càlcul

 

TERCERA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius