71
page-template-default,page,page-id-71,stockholm-core-2.2.8,select-theme-ver-8.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive
Title Image

Auxiliars administratius d’administració general

Promoció interna a finals de 2018. Torn lliure pendent de definir.

Informació sobre les Oposicions a Auxiliar Administratiu

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
pendent de convocatòria prevista per 2021 1476

Requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.

Acreditar un nivell acadèmic de GRADUAT EN ESO o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial, a principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir a un tutor en format virtual durant un període de 12 mesos amb compromís de resposta 48 h i assistir a una sessió presencial mensual concertada.

Preu

1r pagament de 400€ i 11 mensualitats de 95€
o bé
1.225€ al comptat

 

Quotes mensuals posteriors: 75 €

 

El preu inclou:

  • temari en paper
  • accés a la plataforma
  • tutories virtuals
  • 1 tutoria presencial al mes

Les quotes posteriors no inclouen les tutories presencials però es fan sessions de simulacre d’exàmens, xerrades tècniques i classes conjuntes.

Consultar preu, formes de pagament i facilitats
de finançament a la secretaria del centre

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure) / 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, dels temes 7 a 12, ambdós inclosos, i dels temes 15 al 25, ambdós inclosos, del temari.

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari que figura a l’apartat 1.2 d’aquestes bases.

 

Tercer exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix en resoldre un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació dels coneixements de tot el temari que figura al punt 1.2 d’aquestes bases i les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat, a les quals fa referència la base 1.1.Per a la realització del supòsit pràctic, les persones aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal qualificador acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per les persones aspirants com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

 

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius i certificats ACTIC.