208
page-template-default,page,page-id-208,stockholm-core-2.2.8,select-theme-ver-8.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive
Title Image

Cossos especials de la Generalitat de Catalunya (part general)

Informació sobre Oposicions als Cossos Especials

En data 23 de febrer de 2016 es va publicar en el DOGC la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat. Juntament amb aquesta part general, i en funció del cos especial al qual es vulgui optar, hi ha un temari específic relatiu al col·lectiu concret.

Els cossos especials inclosos en la Oferta Pública del 2015, pendents de convocar són:

COS CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
Enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1) n/d n/d 10
Assistents socials (grup A, subgrup A2) n/d n/d 65
Educadors socials (grup A, subgrup A2) n/d n/d 45

Cal tenir present que aquesta oferta caduca aquest any 2018, per la qual cosa és de preveure que en aquest mateix any s’ha de fer efectiva.

Els Cossos especials inclosos en la Oferta Pública del 2017 són:

COS CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
Cos d’Advocacia (grup A, subgrup A1) n/d n/d 10
Cos d’Arxivística (grup A, subgrup A1) n/d n/d 20
Cos d’Enginyeria industrial (grup A, subgrup A1) n/d n/d 20
Cos d’Enginyeria agrònoma (grup A, subgrup A1) n/d n/d 21
Cos d’Enginyeria de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1) n/d n/d 10
Cos d’Inspecció, seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1) n/d n/d 3
Cos d’Enginyeria tècnica industrial (grup A, subgrup A2) n/d n/d 50
Cos d’Enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2) n/d n/d 61
Cos de Biblioteconomia (grup A, subgrup A2) n/d n/d 15

Requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.

Acreditar el nivell acadèmic definit per la plaça.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial, a principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir a un tutor en format virtual durant un període de 9 mesos amb compromís de resposta 48 h i assistir a una sessió presencial mensual concertada.

Preu

1r pagament de 400€ i 8 mensualitats de 150€
o bé
1.360€ al comptat

 

Quotes mensuals posteriors: 105 €

 

El preu inclou:

  • temari en paper
  • accés a la plataforma
  • tutories virtuals
  • 1 tutoria presencial al mes

Les quotes posteriors no inclouen les tutories presencials però es fan sessions de simulacre d’exàmens, xerrades tècniques i classes conjuntes.

Consulta preu, formes de pagament i facilitats
de finançament a la secretaria del centre

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis

La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hora torn lliure/ 1 hora promoció interna. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1).

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

 

Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

 

Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 2 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.

Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

 

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius